Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

em82
20:17
9456 1f01
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viabakteryja bakteryja
em82
20:14
em82
20:13
Nie będzie łatwo. Będzie naprawdę ciężko. Będziemy musieli co dzień nad tym pracować, ale chce zaryzykować, bo pragnę Ciebie. Całej Ciebie. Na zawsze. Każdego dnia, Ty i ja.
— Pamiętnik
em82
20:12
8423 3f0c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viakrainakredek krainakredek
em82
19:46
"Czuj się zaproszona"

May 20 2018

em82
11:40
1369 0cf0 500

May 18 2018

em82
07:06
8216 07d5
Reposted fromem82 em82 viabe-awesome-today be-awesome-today
em82
06:42
7227 5199 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viawszystkodupa wszystkodupa
em82
06:42
3277 531a
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
em82
06:42
3143 89cd
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa

May 17 2018

em82
14:55
5516 333e 500
Reposted from1923 1923
em82
14:54
Reposted fromfx00 fx00
14:49
5010 2d26 500
Reposted fromfreakish freakish viaimpulsivee impulsivee
em82
14:49
em82
14:48
Reposted fromfx00 fx00 viaPoranny Poranny

May 16 2018

em82
20:13
My, ludzie, chorujemy na własną przeszłość.
— kochanka Freuda.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viakudi kudi
em82
20:12
6756 3d40 500
Reposted fromzungud zungud viamalazadymiara malazadymiara
em82
20:10
Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— bo tak mi źle
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viabluejane bluejane
em82
20:09
2647 49dc 500
Reposted fromoutoflove outoflove viainto-black into-black

May 15 2018

em82
02:03
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl