Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

em82
02:00
9366 dfc3
Reposted fromnazarena nazarena vialottibluebell lottibluebell
em82
01:59
0205 d725 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
01:58
1978 5e1b
em82
01:57

September 23 2018

em82
18:24
em82
13:01
8939 05ee 500

September 22 2018

00:10
1337 76c8 500

Bernard Plossu

September 19 2018

em82
19:47
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
em82
19:40
Reposted frombluuu bluuu
em82
19:40
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
em82
19:38
(…) nie jesteś już młodą dziewczyną, która wierzy, że należy jej się od życia to, co najlepsze. Po prostu n i c ci się nie należy. Parę razy możesz mieć szczęście i spadnie ci z nieba to czy owo, przypadkiem i niezasłużenie, ale większość rzeczy musisz wywalczyć sobie sama i możesz się cieszyć, jeśli dostaniesz połowę z tego, co chciałaś.
— Charlotte Link “Dom sióstr”
Reposted fromnazwabyla nazwabyla via48hrs 48hrs

September 18 2018

em82
06:26
5522 511d
Reposted bylottibluebellinsanedreameryoanntake-me-to-Scotlandbeltanesprzecznoscszyderaczlowiekwchlodnitomorrow-will-be-betterizannanienieniedimeraudacityofhugeliliowadusza

September 14 2018

em82
20:07
3095 1574 500
Reposted byu-dit u-dit

September 13 2018

em82
20:23
2193 2a34 500

September 11 2018

em82
14:09
9702 f936 500

September 09 2018

em82
04:42
em82
01:01
Reposted fromFlau Flau vialefu lefu

September 08 2018

em82
23:34
9524 ee2f
em82
23:34
7594 91bc
Reposted from4777727772 4777727772 viai-dont-care i-dont-care
em82
23:26
9135 2401
Reposted frompiehus piehus viajanealicejones janealicejones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl